Карнетът CPD представлява документ за временен внос на транспортни средства. Издава се по силата на Международна конвенция за временен внос, създадена под егидата на Съвета за митническо сътрудничество и влязла в сила у нас на 11 юни 2003 год. Целта на конвенцията е намаляване на формалностите при временен внос, унифициране на използваните документи, улесняване на условията за протичане на временния внос, създаването на спокойствие и увереност, както в митническите администрации, така и в титулярите по временния внос. За целта се създава международна гаранционна верига от кореспондиращи организации, одобрени от митническите органи на договарящата страна да представляват конвенцията на местно ниво, както и да гарантират митните сборове и данъци по вноса. Тяхната роля е да предоставят за ползване документите за временен внос (карнета CPD), да осъществяват текущ контрол по спазване на условията за временен внос, както и да отговарят солидарно с титуляра по режима пред всички законно направени в срок рекламации от страна на митническата администрация на страната на временния внос.

 

Карнетът CPD се издава по силата на горепосочена конвенция и се приема от всяка договаряща страна по нея, без допълнителни формалности и затруднения по временния внос. Карнетът осигурява както процедурите по временния внос, временния износ, така и процедурите по митнически транзит. Стоките, включени в карнета не могат да бъдат предмет на обработка и преработка и поправка. Допускат се промени в състоянието на стоките, първоначално описано в карнета, само под формата на изхабяване при тяхна нормална употреба.

 

Карнетът се издава по образец, съгласно посочения в конвенцията. Нормативно установената му валидност е една година от датата на издаване. Всяко изменение, направено в карнета след издаването му подлежи на надлежна заверка от страна на издаващата организация със съгласието на митническата администрация на страната на временния внос. Не се допуска добавянето или изваждането на стоки в списъка на гарантираните стоки, поставен на гърба на карнета.

 

На документа за временен внос трябва да фигурират следните елементи:

– името на издаващата организация

– името на международната гаранционна верига

– страните или митническите територии, за които документите за временен внос са валидни

– името на гарантиращите организации на въпросните страни или митнически територии

 

Срокът, определен за реекспорт на транспортните средства, внесени под покритие на карнета не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на самия карнет.

 

Всяка гарантираща асоциация поема задължението да заплати на митническите органи на договарящата страна, на територията на която се намира нейното седалище, размера на митните сборове и данъци по вноса, подлежащи на плащане в случай на неспазване на условията, определени за временен внос или митнически транзит на превозните средства, въведени на територията под покритието на документ за временен внос. За плащането на гореспоменатите суми гарантиращата асоциация се задължава солидарно с лицата, които ги дължат.

 

Когато митническите органи на територията на временния внос са приключили без резерва документите за временния внос, те не могат да предявяват рекламации към гарантиращата асоциация да плати потенциално дължимите суми. Допустимо е това да стане, в случаите когато са налице доказателства за приключване на режима чрез измама или непровомерен начин. Тези суми обаче стават не дължими, ако писменото уведомление от страна на митническите органи на територията на временния внос не е представено в срок максимум до една година, считано от датата на изтичане на валидността на карнета.

 

Гарантиращата асоциация от своя страна има срок от една година, считано от датата на писменото уведомление за не приключване на карнета CPD, да представи доказателства за реекспорт. Ако не е възможно представянето на такова доказателство, гарантиращата асоциация трябва да депозира или внесе временно в максимален срок от три месеца дължимите митни сборове и данъци по вноса. Така учреденият депозит или вноска става окончателен след изтичане на срок от една година, считано от датата на учредяване на депозита. В този срок гарантиращата асоциация има правото да представи доказателствата за реекспорт и да започне процедура по възстановяване на направения депозит. В този смисъл доказателство за реекспорт на транспортните средства, внесени под покритието на документ за временен внос се счита талона за реекспорт от карнета, надлежно попълнен и подпечатан от митническите органи на територията, на която е извършен временния внос.

 

Валидността на карнета CPD може да бъде продължена само веднъж за не повече от една година. След този срок трябва да бъде издаден нов карнет в замяна на първия и той да бъде приет от митническите органи.

 

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

 

1. Всяка страница на карнета осигурява временното внасяне на транспортното средство, споменато и не заличавано от гърба на корицата. Срокът на временното внасяне е фиксиран от законите и правилата в посещаваната страна.

2. При влизане митницата отделя и задържа волетът за внос, като попълва на волета за износ входно митническо учреждение и номерът, под който е регистриран карнета. Попълва се и контролният талон за внос, като се заверява с датата на влизане, подпис на задействалия го служител и официален печат. Притежателят на карнета трябва да осигури на място, че всички данни са попълнени както трябва в документа, и ако е необходимо да бъде допълнен или коригиран.

3. При излизане митницата отделя и задържат волетът за износ, те трябва да заверят контролния талон за износ с официален печат на изходното митническо учреждение, дата на напускане и подпис на митническия служител. Притежателят на карнета трябва да се увери на място, че всички данни са попълнени както трябва в документа, и ако е необходимо той да бъде допълнен или коригиран.

4. Сертификатът за местонахождение на последната страница на карнета трябва да бъде използван в съответствие с инструкциите, упоменати на него, или в съответствие със специфичните изисквания на издаващата организация.

5. Максималният период на валидност на карнета е една година; ако е необходимо, възможно е искане за продължаването му да бъде представено пред организацията кореспондент в страната на временния внос; ако такава организация не съществува, директно към издаващата организация. Във всички случаи притежателят на карнета трябва да следи, дали отговаря на изискванията на временния внос.

6. Карнетът е собственост на издаващата организация и във всички случаи трябва да й бъде върнат, както е определено, най-късно до датата на изтичане на валидността. Препоръчва се притежателят на превозното средство да не се разделя с него (продажба, унищожаване и т.н.), преди да бъде освободен от договорните отношения ,в които той е обвързан с издаващата организация.

7. Всяка промяна в съдържането на карнета, независимо дали е по отношение на собственика (име, адрес, и т.н.) или във връзка с превозното средство (смяна на двигател, цвят, и т.н.), трябва предварително да бъде съгласувана с издаващата организация, или чрез кореспондиращата организация в страната на временния внос. Тези промени трябва да бъдат одобрени и от митническата администрация на страната на временния внос.

8. Карнетът не може да бъде използван в страна, където собственикът му обикновено пребивава. Транспортното средство, временно внесено под покритието на карнета, не може да бъде заемано, изоставяно, отдавано под наем, продавано или по друг начин прехвърляно без предварителното съгласие на митническата администрация на страната на временния внос и на издаващата организация.

9. В случай, че карнетът бъде загубен, унищожен или по друг начин повреден, докато е в сила, или в случай на изоставяне на превозното средство, притежателят му трябва незабавно да уведоми издаващата организация, независимо дали директно или чрез кореспондираща организация в страната на временния внос.

Въвеждането на карнета CPD значително ще улесни временното внасяне, изнасяне и митническото транзитиране на превозни средства. Необходимостта от учредяване на обезпечение на дължимите митни сборове чрез обща или друга банкова гаранция отпада. Контролът по спазване на изискванията на временния внос се централизира в една структура, една гаранционна верига, която много по лесно и авторитетно кореспондира с отделните митнически администрации на страните членки на конвенцията за временен внос. Отговорностите се разпределят пропорционално и солидарно, което предполага коректни отношения в процеса на временния внос.

 

Стокова митническа декларация

 

Подава се при:

 

Износ – от пътници за стоки, които подлежат на забрани, ограничения или специфичен контрол. Например: боеприпаси, взривни вещества, силно действащи или отровни вещества, наркотични, упойващи или психотропни вещества, защитени видове животни и растения, предмети с историческа, археологическа или художествена стойност и др.; за стоките с по-значителна стойност, които пътникът има намерение да реимпортира (върне обратно в страната при връщането си); за стоки с нетърговски характер, които при временен износ подлежат на забрани, ограничения или специфичен контрол; реимпортираните от пътника стоки, които са били декларирани за временен внос при влизане в страната.

 

Внос – за стоки, придобити в чужбина и внасяни лично от пътници, които нямат търговски характер и надвишават нормите за безмитен внос; за стоки, които при временен внос подлежат на забрани, ограничения или специфичен контрол; реимпортираните от пътника стоки, които са били декларирани за временен износ с формуляр на стокова митническа декларация. За стоки, внасяни лично от пътниците, се считат: стоките, които се носят от самите пътници; се съдържат в личните им багажи; се съдържат в непридружаван багаж, независимо от представянето му пред митническите органи, при условие че този багаж е бил предаден лично от пътника на превозвача и е бил обявен при влизането на пътника на митническата територия на РБългария като непридружаван багаж във връзка с пътуването му; стоките, пренасяни от пътниците с превозните средства, които те използват, за да влязат на митническата територия на РБългария.

 

Нормативно са определени нормите на безмитен внос в рамките на който пренасяните от пътниците стоки не се облагат с вносни митни сборове.

 

Всеки пътник, навършил 16 години, може да внася безмитно:

 

– 200 броя цигари или 100 броя пурети или 50 броя пури или 250 грама тютюн за пушене ( от един вид в асортимент, пропорционален на тези различни стоки)

– общо до 1 литър – дестилирани и спиртни напитки с над 22% обемно алкохолно съдържание; неденатуриран етилов алкохол с обемно алкохолно съдържание 80% или повече процента

– общо до 2 литра – дестилирани и спиртни напитки с обемно алкохолно съдържание 22% или по-ниско; пенливи и ликьорни вина

– общо 2 литра непенливи вина

 

– 500 грама кафе или 200 грама екстракт от кафе

– 100 грама чай или 40 грама екстракт от чай

– 50 грама парфюм или 250 мл. тоалетна вода

– медикаменти, в количества и вид, съответстващи на личните нужди на пътника

– придобити в чужбина стоки, различни от изброените до тук, чиято обща собствена стойност е до 100 евро включително или равностойността им в друга валута

 

За лицата, ненавършили 16 години, нормите за безмитен внос са – медикаменти в количества и вид, съответстващ на личните нужди на пътника, вещи и предмети, придобити в чужбина, до левовата равностойност на 50 евро или тяхната равностойност в друга валута.

 

Допуска се безмитен внос на собствените художествени творби и научни трудове независимо от вида на информационния им носител, внасяни от лица с постоянно пребиваване на митническата територия на Р България.

 

Пътниците, преминаващи границата повече от един път месечно, ползват намалени норми за безмитен внос в следните размери: – 20 евро или равностойността им в друга валута за придобитите в чужбина стоки; 20% от нормите за стоките, изброени по-горе.

 

Когато се внася само една стока, чиято стойност надвишава нормата (равностойността на 100 евро) се заплащат митни сборове за цялата стока. Правото за безмитен внос не се кумулира или разпределя мужду няколко пътника.

 

Когато общата стойност на внесените от един пътник стоки надвишава нормативно позволената стойност за безмитен внос, безмитният внос се допуска само за част от стоките, чиито стойности не надвишават нормата за безмитен внос. Бланката на стоковата митническа декларация се получава на гранично пропусквателните пунктове от митнически служител. На гърба на всяка бланка са отпечатани указания за попълване, които значително улесняват пътниците за правилното оформяне на декларацията.

 

В декларацията се попълват трите имена, дата на раждане, местожителство и адрес на пътника, номер на документ за самоличност, дата на издаване и ЕГН (за българските граждани).

 

Попълва се поле за дата на предходно влизане в страната и продължителност на престоя.

 

В номерираните полета подробно се изброяват, стоките подлежащи на деклариране, дали се очаква непридружаван багаж, датата на влизане, подпис на пътника и на митническият инспектор, приел декларацията.

 

Втората половина на декларацията се попълва при излизане от страната. В нея отново се изреждат стоките, подлежащи на деклариране от пътниците, подписва се и се подпечатва от митническия инспектор, приел декларацията. Записва се датата на излизане.

 

С попълването на декларацията лицето декларира, че при неверни данни носи отговорност съгласно закона. Декларацията се съхранява от пътника и се представя на митническите органи при обратното влизане в страната. По този начин могат да се правят съпоставки за количеството и вида на изнесените и обратно внасяните от пътника стоки. Освен това се създават условия за извършване на фактическа проверка на багажа и при откриване на несъответствия да се търси отговорност на пътниците, укриващи стоки, внасяни с търговска цел или стоки, подлежащи на забрани, ограничения или специфичен контрол.