UncategorizedОфициален-пакет-“Мобилност-I“-на-Европейския-съюз

Пакет “Мобилност I“ беше официално публикуван във вестника на Европейския съюз на 31 юли 2020 г. Приетите текстове влизат в сила след публикуването им в Официалния вестник на ЕС.

Правилата относно командироването ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на правния акт.

Правилата относно времето за почивка, което включва прибирането на превозвачите, ще се прилагат 20 дни след публикуването на акта – т.е. от 21 август 2020 г.

Правилата относно връщането на камионите и други промени в правилата за достъпа до пазара ще се прилагат 18 месеца след влизането в сила на акта относно достъпа до пазара.

Накратко пакетът въвежда:

Повече почивки и време у дома

В камиона вече няма да може да се почива повече от 45 часа седмично. Допълнителните часове ще трябва да бъдат прекарани на подходящи места и за сметка на работодателя. Работата ще трябва да бъде организирана така, че да осигурява на шофьорите повече време у дома.

За следенето на спазването на правилата ще бъдат инсталирани интелигентни тахографи, които ще засичат преминаването на граници и други събития. Инсталирането на цифрови тахографи към момента е задължително за новите тежкотоварни автомобили, тежащи над 3,5 тона.

Командироване на работници

Целта е да бъдат предотвратени различия в националните подходи и да се гарантира справедливото възнаграждение за шофьорите. Новите правила за командироване се отнасят за каботажа, международния превоз (без да се включва транзитът) и двустранните превози (транспортиране на стоки от една страна членка на ЕС в друга и обратен курс).

Справедливи условия на конкуренция в сухопътните превози

Законодателството въвежда общи проверки на каботажните курсове от инспектори от две или повече страни и улеснява сътрудничеството и обмена на информация между държавите в ЕС.

Каботаж

Каботажът е превозът на стоки в рамките на една страна, когато се прави от чуждестранен камион, след като той е осъществил международен курс от друга страна. Въведен е за първи път през 1990 г. и помага на превозвачите да намалят пътуването без стока.

Правилата на ЕС позволяват три каботажни курса в рамките на 7 дни от международната доставка. За да се избегне систематичният каботаж, след три каботажни курса се въвежда период от 4 дни, в който не може да се правят курсове в рамките на същата страна със същото превозно средство.

Край на „пощенските кутии“

Сериозен проблем е наличието на „пощенски кутии“. Това са компании, които имат регистрация в дадена страна от ЕС с цел намаляване на данъчните или други задължения, но извършват дейността си от друга страна.

С промените се въвежда изискване превозвачите да имат съществена дейност в страната, в която са регистрирани.

Въвежда се и задължение за шофьорите да се връщат в операционния център на превозвача поне на всеки осем седмици.

Обхватът на правилата се разширява и ще включва лекотоварни автомобили с тегло над 2,5 тона. Те ще трябва да бъдат оборудвани с тахографи.

По-долу можете да видите отделните текстове на пакета, както и тяхното влизане в сила:

Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. При все това член 1, точка 15) и член 2, точка 12) се прилагат, считано от 31 декември 2024 г.

Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1071/2009, (ЕО) № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 21 февруари 2022 г.

Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година относно електронната информация за товарни превози. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Той се прилага от 21 август 2024 г. Член 2, параграф 2, член 5, параграф 4, член 7, член 8, член 9, параграф 2 и член 10, параграф 2 се прилагат от влизането в сила на настоящия регламент.

Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012. Настоящата директива влиза в сила в деня след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз. Транспониране: До 2 февруари 2022 г. държавите членки приемат и публикуват разпоредбите, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това. Те прилагат тези разпоредби от 2 февруари 2022 г. Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Методите и редът на позоваване се определят от държавите членки. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

 

Източник: По материали на ЕП и др.           Снимка: etsc.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Публикувай коментар